Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí
08/02/2021

Ngày 08/02/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí (Công ty), cụ thể như sau:

Phạt tiền 85.000.000 (Tám mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017, 2018, Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại BCTC quý 4 đã công bố so với BCTC hợp nhất năm 2019 được kiểm toán có sự chênh lệch từ 5% trở lên; Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác