Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn và CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak
05/02/2021

Ngày 04/02/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các Quyết định số 14/QĐ-XPVPH và số 15/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn và Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn (địa chỉ: (Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình)

Phạt tiền: 5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm c Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ngày 27/12/2019 ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh (mã chứng khoán: LNC) đã thực hiện giao dịch mua 13.000 cổ phiếu LNC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

- Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak (địa chỉ: số 18 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak)

+ Phạt tiền: 4 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak (Công ty), tổ chức liên quan với ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam (mã chứng khoán: BVN) bán 100 cổ phiếu BVN nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

+ Phạt tiền: 55 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (Ngày 12/03/2020 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch của Công ty về việc đăng ký bán 1.821.000 cổ phiếu BVN từ ngày 09/03/2020 đến ngày 09/04/2020. Ngày 13/03/2020 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc Công ty được giao dịch từ ngày 17/03/2020. Tuy nhiên, ngày 13/03/2020 Công ty đã thực hiện bán 1.290.000 cổ phiếu BVN).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác