Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đặng Phú Quý
09/07/2021

Ngày 08/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 184/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Phú Quý, cụ thể như sau:

  Phạt tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm c khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Đặng Phú Quý - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) thực hiện mua 10.000 cổ phiếu QNS tại ngày 15/9/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác