Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần thương mại Hà Tây (Công ty)
31/05/2022

Ngày 27/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 125/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây (địa chỉ trụ sở chính: tầng 2, tòa nhà HTT Tower số 89 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN: Văn bản giải trình ý kiến từ chối của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Văn bản giải trình ý kiến từ chối của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020, Báo cáo tài chính Quý III/2020, Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III/2020 bị lỗ, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bị lỗ, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính Quý I/2021, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN: Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bị lỗ, Văn bản giải trình ý kiến từ chối của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý I,II/2020, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã xoát sét và giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính Quý II,III,IV/2020, Báo cáo tài chính Quý I/2021).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

  

Các tin khác