Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros
22/01/2021

Ngày 21/01/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (địa chỉ: Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros CBTT không đúng thời hạn Quyết định cưỡng chế vi phạm thuế số 571/QĐ-CCT ngày 06/3/2019 của Chi cục thuế thành phố Hội An; CBTT không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, cụ thể: Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros không thuyết minh về việc Công ty bị xử phạt, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; chưa thực hiện thuyết minh riêng bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá; chưa thực hiện thuyết minh thông tin về giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư; thuyết minh chưa đầy đủ về Doanh thu bán hàng hóa là vật liệu xây dựng).

- Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: CBTT sai lệch (Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros CBTT Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 có nội dung sai lệch, cụ thể: Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros hạch toán tăng không đúng chi phí khấu hao tài sản cố định (năm 2018 số tiền 3.966.800.483 đồng làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền 793.360.097 đồng, năm 2019 số tiền 11.931.436.914 đồng làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền 2.386.287.383 đồng); Ghi nhận và trình bày chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết năm 2019 chưa tuân thủ quy định, số chi phí lãi vay Công ty phải loại trừ bổ sung là 27.326.369.967 đồng, tương ứng Công ty ghi nhận thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 là 5.465.273.993 đồng; chưa trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD) tại thời điểm 31/12/2019 số tiền là 32.354.107.808 đồng, do đó làm giảm chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế một khoản tương ứng và giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 phải nộp số tiền 6.470.821.562 đồng).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung CBTT sai lệch theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác