Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương (Địa chỉ trụ sở chính: 31/21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM)
25/12/2020

Ngày 22/12/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 336/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương, cụ thể như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch (Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương công bố Báo cáo tài chính quý 4/2018 (phát hành ngày 29/01/2019) có thông tin sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán phát hành ngày 10/4/2019 về các chỉ tiêu: Dự phòng các khoản phải thu, Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác