Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Chen Yu
12/05/2021

Ngày 10/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 90/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chen Yu, cụ thể như sau:

  Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Khoản 2, Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Từ ngày 25/8/2020 đến ngày 26/8/2020, ông Chen Yu (chủ tài khoản số 061FIA939 mở tại CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam), cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã TTZ) bán 86.300 cổ phiếu TTZ và mua 86.300 cổ phiếu TTZ, dẫn đến đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% (giảm từ ngưỡng 9% xuống ngưỡng 8% và tăng từ 8% lên ngưỡng 9%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTZ, tuy nhiên, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của ông Chen Yu).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác