Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ông Trần Quang Hiện và ông Lê Thanh Tuấn
08/02/2021

Ngày 08/2/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành các Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC và số 19/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ông Trần Quang Hiện và ông Lê Thanh Tuấn, cụ thể như sau:

- Ông Lê Thanh Tuấn (địa chỉ: tổ 14 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên):

Phạt tiền: 31.250.000 đồng (Ba mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn (Ông Lê Thanh Tuấn đã mua 34.110 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (Mã chứng khoán: DHM) ngày 27/04/2020, trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu và bán 5.000 cổ phiếu DHM ngày 28/04/2020, không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu nhưng đến ngày 08/7/2020, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết và báo cáo không còn là cổ đông lớn của ông Lê Thanh Tuấn).

- Ông Trần Quang Hiện (địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà đường Nguyễn Trãi, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội):

+ Phạt tiền: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch

  + Phạt tiền: 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm d Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng khối lượng đăng ký

  Chi tiết giao dịch: Ông Trần Quang Hiện – Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán: NTL) đã mua 20.000 cổ phiếu NTL vào ngày 23/10/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; bán 170.000 cổ phiếu NTL từ ngày 20/10/2020 đến ngày 28/10/2020 không đúng khối lượng đăng ký (đăng ký bán 150.000 cổ phiếu NTL từ ngày 19/10/2020 đến ngày 17/11/2020).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác