Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An
04/02/2021

Ngày 02/02/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An (Địa chỉ: Khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), cụ thể như sau:

1. Hành vi vi phạm hành chính: Thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông (Năm 2017, Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An (Công ty) thực hiện chào bán 20.000.000 cổ phiếu; theo phương án chào bán, số tiền thu được từ đợt chào bán 200 tỷ đồng được Công ty sử dụng vào dự án cảng Phước An 164 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 36 tỷ đồng. Theo thuyết minh số 13 - Vốn chủ sở hữu tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty, tổng số tiền thu được chào bán cổ phiếu năm 2017 là 200 tỷ đồng đã được Công ty sử dụng để bổ sung vốn phục vụ việc giải phóng mặt bằng cho các phân kỳ sau của Dự án cảng Phước An 240 triệu đồng, bổ sung vốn lưu động 47,46 tỷ đồng, số tiền chưa sử dụng được Công ty gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại. Công ty không thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên), quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

2. Hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và 2017, Công ty đã báo cáo UBCKNN kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 ngày 15/7/2016 và báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 ngày 30/6/2017. Theo báo cáo giải trình, tài liệu do Công ty cung cấp, đến ngày 30/6/2020, Công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ 02 đợt chào bán nói trên, tuy nhiên, đến ngày 04/11/2020, Công ty mới thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ 02 đợt chào bán này), quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

3. Hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán (Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực), tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch), quy định tại điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2021.

Các tin khác