Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Than Hà Tu
25/01/2014

Ngày 25/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 54/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Than Hà Tu (Địa chỉ: Tổ 6, khu 3, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty về Báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV/2011, Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV/2011, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011, Báo cáo thường niên năm 2011, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV/2012, Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý I năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính Quý I và Quý III/2013, Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2013.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác