Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Trung Kiên
08/03/2021

Ngày 04/3 /2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 24/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Trung Kiên (địa chỉ: Làng Trà 2, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), cụ thể như sau: phạt tiền 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (ông Phạm Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán: IDV) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu IDV từ ngày 27/7/2020 đến ngày 21/8/2020, đã bán 20.500 cổ phiếu IDV từ ngày 04/8/2020 đến ngày 20/8/2020; ngày 27/8/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Kiên).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác