Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Tưởng Thành Tiến
13/05/2021

Ngày 11/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Tưởng Thành Tiến, cụ thể như sau:

  - Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (Ngày 13/01/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 8.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDX), dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của NDX và trở thành cổ đông lớn của NDX. Ngày 28/7/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về trở thành cổ đông lớn của ông Tưởng Thành Tiến).

- Phạt tiền 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Khoản 1 và Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 12/06/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 175.000 cổ phiếu và bán 3.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (tăng từ 5% lên 6%, 7%, và 8%). Từ ngày 03/7/2020 đến ngày 23/7/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 60.000 cổ phiếu và bán 81.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (giảm từ 8% xuống 7%, tăng từ 7% lên 8% và giảm từ 8% xuống 7%). Tuy nhiên, ông Tưởng Thành Tiến không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Tổng cộng mức phạt tiền đối với ông Tưởng Thành Tiến là 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác