Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va
20/06/2022

Ngày 15/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 169/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Địa chỉ trụ sở chính: 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) cụ thể như sau:

- Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va CBTT không đúng thời hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 91/2021/NQ.HĐQT-NVLG ngày 13/7/2021 về phương án phát hành trái phiếu ra công chúngvà Nghị quyết HĐQT số 134/2021 /NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/11/2021 về việc sửa đổi nội dung Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 91/2021/NQ.HĐQT-NVLG).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác