Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Thị Yến
11/03/2019

Ngày 06/03/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 72/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Yến (địa chỉ: 69 Nguyễn An Ninh, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An), cụ thể như sau:

Phạt tiền 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (Bà Trần Thị Yến, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (mã chứng khoán: MCF) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu MCF từ ngày 13/02/2018 đến ngày 05/03/2018 (khớp lệnh 1.000 cổ phiếu), nhưng đến ngày 09/03/2018 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của Bà Trần Thị Yến).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/03/2019./.

UBCKNN

Các tin khác