Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Mai Lệ Huyền
16/07/2021

  

Ngày 14/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 449/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Mai Lệ Huyền (Địa chỉ: P1110-CT2A-Khu đô thị Mỹ Đình 2, TDP số 12, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 và điểm a Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, theo quy định tại điểm c Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

+ Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật (Ngày 15/01/2021, bà Mai Lệ Huyền, cổ đông lớn Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia (mã chứng khoán: KDM) đã mua 1.980.000 cổ phiếu KDM dẫn đến số lượng nắm giữ sau khi giao dịch là 2.330.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 32.81% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

  

Các tin khác