Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Toàn, bà Dương Thị Huệ, bà Đỗ Thị Nga
08/09/2021

  

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các Quyết định số 226/QĐ-XPVPHC ngày 06/09/2021, số 227/QĐ-XPVPHC ngày 06/09/2021 và số 228/QĐ-XPVPHC ngày 07/9/2021 về việc xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối với ông Nguyễn Văn Toàn (địa chỉ: 14/5 KP3 phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), bà Dương Thị Huệ (địa chỉ: 5/9/19 Đặng Văn Ngữ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên -Huế) và bà Đỗ Thị Nga (địa chỉ: 112/3 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

* Bà Dương Thị Huệ: Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Bà Dương Thị Huệ, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (mã chứng khoán: HEP) đăng ký mua 40.100 cổ phiếu HEP từ ngày 03/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (khớp 40.100 cổ phiếu vào ngày 03/6/2020), tuy nhiên đến ngày 25/6/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch của bà Dương Thị Huệ).

* Ông Nguyễn Văn Toàn: Phạt tiền 17.500.000 đồng (mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm e khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (Ông Nguyễn Văn Toàn đăng ký bán 61.233 cổ phiếu NHT của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa từ ngày 16/01/2018 đến ngày 13/02/2018 (khớp lệnh 55.700 cổ phiếu), nhưng đến ngày 27/02/2018 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Nguyễn Văn Toàn (tại thời điểm này ông Nguyễn Văn Toàn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa).

* Bà Đỗ Thị Nga: Phạt tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm a Khoản 2 và Khoản 5 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Bà Đỗ Thị Nga là người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gemadept (mã chứng khoán: GMD) thực hiện mua 5.000 cổ phiếu GMD (tương ứng với 50.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu GMD) vào ngày 02/02/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác