Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của CTCP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco
15/09/2020

Ngày 20/8/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của CTCP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (Mã CK: PBC tại Upcom) theo Giấy đăng ký chào bán ngày 17/7/2020. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 27/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2020/NQ-HĐQT-PBC ngày 02/7/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác