Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương
19/05/2014

Ngày 14/5/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 273/CV.2014 ngày 12/5/2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương. Theo đó, Công ty đăng ký chào bán riêng lẻ 11.000.000 cổ phiếu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 21/4/2014 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 07/NQ-HĐQT ngày 13/5/2014.

(UBCKNN)

Các tin khác