Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận đầy đủ Hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty Cổ phần TASCO
10/12/2013

  Ngày 6/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đầy đủ Hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp số 454A/CV-TASCO ngày 29/11/2013 của Công ty Cổ phần TASCO (Công ty), phương án phát hành của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2013 và Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 11/11/2013 của Công ty.

(UBCKNN)

Các tin khác