Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CtyCP Hạ tầng nước Sài Gòn
14/10/2013

Ngày 10/10/2013, UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo Báo cáo kết quả chào bán ngày 8/10/2013 của CtyCP Hạ tầng nước Sài Gòn. Theo đó, CtyCP Hạ tầng nước Sài Gòn đã thực hiện phát hành thành công 18.370.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần được phép phát hành.

(UBCKNN)

Các tin khác