Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An
01/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo kết quả ngày 27/01/2021 của CTCP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An đã chào bán thành công là 40.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác