Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình
11/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 60A/ĐK-CTN 25/5/2021 của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021, Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 26/5/2021, Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 27/5/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác