Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi thành trái phiếu chuyển đổi của CTCP Xăng dầu HFC
22/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi thành trái phiếu chuyển đổi theo báo cáo kết quả số 14/2021/BC-HFC-HĐQT ngày 13/04/2021 của CTCP Xăng dầu HFC. Theo báo cáo, CTCP Xăng dầu HFC đã phát hành 1.742.770 cổ phiếu để chuyển đổi 174.277 trái phiếu chuyển đổi.

UBCKNN

  

Các tin khác