Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land
25/11/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Giấy đăng ký chào bán số 03/2021/GĐK-KHL ngày 12/11/2021 của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (Mã cổ phiếu: KHG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 34/2021/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác