Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2
23/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo báo cáo số 06/BC-DIC No2 ngày 08/7/2021 của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 (Công ty/HNX:DC2), theo đó,Công ty đã phát hành 980.000 cổ phiếu để chuyển đổi 98.000 trái phiếu chuyển đổi.

UBCKNN

Các tin khác