Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư MST
26/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 39/2021/BCKQ-MST ngày 19/04/2021 của CTCP Đầu tư MST (Công ty/MST). Theo đó, Công ty đã bán 30.000.000 cổ phiếu riêng lẻ (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác