Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
30/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 15/12/2020 của CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác