Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tổng Bách Hóa
02/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tổng Bách Hóa (Công ty) theo Giấy đăng ký chào bán số 88/TBH ngày 15/01/2021. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 11/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 16/10/2020; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 81/NQ-HĐQT ngày 08/01/2021; số 83/NQ-HĐQT ngày 08/01/2021; số 84/NQ-HĐQT ngày 08/01/2021; số 86/NQ-HĐQT ngày 15/01/2021, số 87/NQ-HĐQT ngày 15/01/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác