Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An
30/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 17/7/2020 của CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 69/NQ-PAP ngày 25/11/2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 105/NQ-PAP ngày 28/5/2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 107/NQ-PAP ngày 28/5/2020, Nghị quyết HĐQT số 78/NQ-PAP ngày 10/12/2019, Nghị quyết HĐQT số 80/NQ-PAP ngày 10/12/2019, Nghị quyết HĐQT số 120/PAP ngày 09/7/2020, Nghị quyết HĐQT số 134/NQ-PAP ngày 19/9/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác