Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của CTCP chứng khoán An Bình
05/07/2021

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo phát hành số 267/ABS-CF2021 ngày 08/6/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (Công ty).

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty được thực hiện theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 08/6/2021, Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 267/ABS-CF2021 ngày 08/6/2021 và các quy định của pháp luật hiện hành. UBCKNN lưu ý Công ty không phân bổ cổ phiếu mới đối với số cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác