Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)
26/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam). Việc chào bán được thực hiện theo phương án chào bán tại Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0221_UOBAMVN/NQ-HĐCĐ ngày 29/4/2021.

UBCKNN

Các tin khác