Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Hưng Đạo CONTAINER
19/03/2014

Ngày 10/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Hưng Đạo CONTAINER theo Công văn số 0303-2014/CVGT/HDO ngày 3/3/2014. Căn cứ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Công ty Cổ phần Hưng Đạo CONTAINER thực hiện việc chào bán 3.000.000 cổ phần (ba triệu cổ phần) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần cho 01 cổ đông chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2013/NQ-ĐHCĐ ngày 1/6/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 201/2014/NQ-HĐQT ngày 20/1/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác