Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Alphanam E&C
13/05/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Alphanam E&C (Công ty/HNX: AME) theo giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 302/2022/AME ngày 25/3/2022. Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 139/2022/NQ/AME/ĐHĐCĐ ngày 28/2/2022, nghị quyết HĐQT số 274/2022/NQ.E&C ngày 25/3/2022, Nghị quyết HĐQT số 276/2022/NQ.E&C ngày 25/3/2022, Nghị quyết HĐQT số 278/2022/NQ.E&C ngày 25/3/2022, Nghị quyết HĐQT số 280/2022/NQ.E&C.HĐQT ngày 25/3/2022 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác