Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1
09/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo kết quả số 05/2021/BC-HĐQT ngày 05/02/2021 của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 (mã CK: DCF – Upcom). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu DCF đã chào bán thành công là 10.119.470 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác