Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco
27/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (Mã Chứng khoán: PBC – Upcom). Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PBC được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 24/06/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị 06/2021/NQ-HĐQT-PBC ngày 26/7/2021và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác