Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của CTCP Xây dựng 47
30/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 01/2020/GĐK-CC47 ngày 20/11/2020 của CTCP Xây dựng 47 (Mã CK: C47, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) và tài liệu bổ sung đến ngày 24/12/2020. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 8/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 69/2020/NQ-HĐQT ngày 20/11/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác