Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
22/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáobáo cáo kết chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông theo báo cáo kết quả số 12/2021/TCH-BC ngày 16/03/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã cổ phiếu: TCH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 21.166.270 cổ phiếu để chuyển đổi 350.302 trái phiếu pháthành năm 2019

UBCKNN

Các tin khác