Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Tập đoàn Đại Châu
25/01/2014

  Ngày 21/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 18/1/2014, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ngày 18/1/2014 của CTCP Tập đoàn Đại Châu. Theo đó, Công ty đã chào bán riêng lẻ 1.838.000 cổ phiếu, phát hành 1.700.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

(UBCKNN)

Các tin khác