Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
25/01/2014

  Ngày 22/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn số 09/2014/CV-TTZ ngày 20/01/2014 của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (Mã chứng khoán TTZ, niêm yết tại HNX). Căn cứ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung thực hiện chào bán 1.750.000 cổ phần (một triệu bảy trăm năm mươi nghìn cổ phần) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần cho 11 cổ đông chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2013 số 02.2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/8/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01_01/NQ/2014/HĐQT ngày 6/1/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác