Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư MST
07/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2021/GĐKCB-MST ngày 20/01/2021 của CTCP Đầu tư MST (Công ty/MST). Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 21/01/2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 20/02/2021 của Công ty và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác