Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Thế giới Di động
18/03/2014

Ngày 17/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 002/2014/TGDD-SSC ngày 14/3/2014 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động. Theo báo cáo của Công ty, số lượng cổ phiếu được Công ty chào bán thành công là 685.112 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác