Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư HVA
25/11/2021

Ngày 17/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư HVA (Mã CK: HVA tại Upcom) theo Giấy đăng ký chào bán số 1110/2021/GĐK-HVA ngày 11/10/2021. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 3006/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 30/6/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0809/2021/NQ-HĐQT/HVA ngày 08/9/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác