Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan
22/07/2021

Ngày 05/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan (Mã CK: HLT tại Upcom) theo Giấy đăng ký chào bán số 66/GĐK-HTL ngày 24/6/2021. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 49/NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 16/4/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021, số 58/NQ-HĐQT ngày 21/5/2021, số 65/NQ-HĐQT ngày 24/6/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác