Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Chứng khoán SmartInvest
08/07/2021

Ngày 31/05/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Chứng khoán SmartInvest (Công ty). Phương án chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2021/AAS ngày 31/05/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 31/05/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác