Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam
30/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo báo cáo kết quả ngày 25/12/2020 của CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (mã CK: VST- Upcom). Theo báo cáo số lượng cổ phiếu VST đã phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ là 2.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác