Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên
11/03/2014

Ngày 7/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5300226455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 9/3/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/11/2011) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 06/2014/SĐHL-ĐKCB ngày 6/3/2014 của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 01/SĐHL/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/2/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác