Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Diêm Thống Nhất
28/02/2014

Ngày 27/2/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 09/2014/CV-DTN ngày 8/2/2014 của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất.

(UBCKNN)

Các tin khác