Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Thế giới Di động
19/02/2014

  Ngày 14/02/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Thế giới Di động. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 0114/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 10/02/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác