Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
05/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu số 221/2021-CV-NVLG ngày 22/06/2021 của CTCO Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã cổ phiếu: NVL, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí minh). Theo đó, Công ty đã phát hành 5. 952.034 cổ phiếu để chuyển đổi 57,5 trái phiếu (tổng giá trị 11.500.000 USD).

UBCKNN

Các tin khác