Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì
14/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (Mã Chứng khoán: MHP – Upcom). Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MHP được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/ĐHĐCĐ-MHP ngày 12/4/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác